Webshop

Veelgestelde vragen


Tot wie moet ik me wenden als mijn factuur niet klopt?

Bij vragen over uw factuur kunt mailen naar debiteuren@ifv.nl.

Wat moet ik doen bij een onjuiste levering?

Bij een onjuiste levering kunt u contact opnemen met de uitgeverij via uitgeverij@ifv.nl.

Hoe kan ik wijzigingen in mijn zakelijke of privégegevens doorgeven?

Wijzigingen kunt u doorgeven via info@ifv.nl.

Wat zijn de levervoorwaarden van het IFV?

Artikel 1: Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Overeenkomst:
  Iedere rechtsbetrekking tussen het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en een Opdrachtgever die betrekking heeft op het leveren van diensten en de verkoop van producten;
 • Opdrachtgever:
  De natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) die een Overeenkomst met het IFV aangaa(t)(n), en de betalingsverplichting op zich neemt, hierna te noemen: “de Wederpartij";
 • Deelnemer:
  De natuurlijke perso(o)n(en), aangewezen door de Wederpartij, die namens de Wederpartij deel zal of zullen nemen aan een opleiding, oefening, congres of examen.
 • Opdracht:
  De opdracht omvat een opdracht tot een dienst, een aanmelding of een bestelling.
 • Kandidaat:
  De natuurlijke perso(o)n(en), aangewezen door de Wederpartij, die namens de Wederpartij deel zal of zullen nemen aan een examen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en Overeenkomst met betrekking tot de levering van producten en diensten door het IFV en alle daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en).
 2. Eventuele wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Een wijziging c.q. aanvulling geldt uitsluitend voor het product of dienst waarop de Overeenkomst betrekking heeft. Aan een dergelijke wijziging c.q. aanvulling kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van overeenkomsten die in de toekomst met het IFV worden aangegaan.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst tussen het IFV en de Wederpartij komt pas tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving dan wel opdracht bij het IFV en de schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging hiervan door het IFV. Een schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging aan de zijde van het IFV kan achterwege blijven, indien de Wederpartij een voorafgaande offerte c.q. aanbieding van het IFV reeds schriftelijk heeft aanvaard.
 2. De gegevens van de Wederpartij zullen worden opgenomen in de administratie van het IFV. Deze gegevens zullen niet aan derden ter inzage dan wel overname worden aangeboden.
 3. Uitsluitend de directeuren en (academie)managers zijn bevoegd om namens het IFV een Overeenkomst aan te gaan en om het IFV extern te vertegenwoordigen, tenzij deze bevoegdheid is gedelegeerd en de Wederpartij hierover schriftelijk is geïnformeerd.

Artikel 4: Prijzen

 1. De in de aanbieding of Overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het IFV behoudt zich het recht voor de (overeengekomen) prijzen tweemaal per jaar te wijzigen in de maanden januari respectievelijk juli, tenzij dit schriftelijk is uitgesloten of beperkt. Gewijzigde prijzen gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.
 3. Een prijswijziging levert geen grond op voor ontbinding/opzegging van de Overeenkomst door de Wederpartij.

Artikel 5: Betaling

 1. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De Wederpartij kan zich hierbij niet beroepen op verrekening of compensatie. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking op een door het IFV nader aan te wijzen bankrekeningnummer.
 2. In geval van opdrachten van bijzondere aard c.q. met een bijzondere wijze van uitvoeren of buitenlandse opdrachtgevers, is het IFV gerechtigd nadere voorwaarden en/of garanties te stellen, een en ander ter vrije beoordeling van het IFV.
 3. Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde (fatale) termijn van 30 dagen na de factuurdatum betaalt, wordt hij geacht in verzuim te zijn (zonder dat een ingebrekestelling vereist is) en is de Wederpartij met ingang van de gestelde vervaldatum naast de wettelijke rente een contractuele boeterente van 2 (twee) procent per maand verschuldigd. Daarnaast is de Wederpartij alsdan verschuldigd de vergoeding van alle schade en kosten welke het gevolg zijn van of verband houden met de wanprestatie van de Wederpartij. Bij een gerechtelijke invordering is het IFV tevens gerechtigd om een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, overeenkomstig het Rapport Voorwerk II c.q. de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Indien een factuur niet of niet tijdig is voldaan, heeft het IFV het recht om zijn werkzaamheden ten behoeve van c.q. verplichtingen jegens de Wederpartij op te schorten, totdat de nog openstaande bedragen zijn voldaan. Het IFV is niet aansprakelijk voor eventuele schade en kosten, ontstaan als gevolg van de opschorting.

Artikel 6: Inschrijving en deelname opleiding, examens, oefening of congres

 1. Bij overtekening van een opleiding, examens, oefening of congres hanteert het IFV, wanneer de deelnemer aan alle gestelde voorwaarden voldoet, de ontvangstdatum van het aanmeldingsformulier als selectiecriterium.
 2. Het IFV behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een opleiding, oefening of congres af te gelasten, dan wel in het geval van een opleiding, opleidingsgroepen samen te voegen. Het IFV zal de Deelnemer/Wederpartij in voorkomende gevallen daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 3. De inschrijving is door het IFV aanvaard wanneer het IFV, in reactie op de inschrijving van de Deelnemer of Wederpartij, een schriftelijke bevestiging heeft gestuurd. Bij congressen gebeurt dit per e-mail.
 4. Bij inschrijvingen waarvan het aanmeldingsformulier ná de sluitingsdatum van de inschrijftermijn wordt ontvangen en die leiden tot plaatsing voor een opleiding of oefening, wordt € 120,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 5. Indien bij aanvang van een opleiding, oefening of congres de deelnamekosten niet of niet volledig zijn voldaan, is het IFV gerechtigd om de Deelnemer van (verdere) deelname uit te sluiten, onverminderd de verplichting van de Deelnemer of Wederpartij de volledige deelnamekosten te voldoen.
 6. Het programma van een opleiding staat beschreven in de opleidingsbrochure van het IFV. Het IFV behoudt zich het recht voor wijzigingen in het opleidings-, oefen- of congresprogramma aan te brengen. Het IFV zal de Deelnemer en Wederpartij daarvan tijdig op de hoogte stellen. De Deelnemer of Wederpartij is niet gerechtigd om de Overeenkomst op grond hiervan te beëindigen.
 7. Het IFV behoudt zich het recht voor het tijdstip, de locatie en de plaats van de opleiding, oefening of congres te wijzigen. Het IFV zal de Deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen. Een eventuele wijziging levert geen grond op voor beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 7: Annulering en verhindering (met uitzondering van examens)

 1. Annulering van een opdracht door een Wederpartij is uitsluitend schriftelijk mogelijk.
 2. Als annuleringsdatum hanteert het IFV de ontvangstdatum van de schriftelijke annulering.
 3. Indien de opdracht tot 8 weken voor de aanvang van de opleiding, oefening, onderzoek of congres wordt geannuleerd, wordt 20 procent van de totale kosten in rekening gebracht. Indien de opdracht binnen 8 tot 4 weken voor de aanvang van de opleiding, oefening, onderzoek of congres wordt geannuleerd, wordt 50 procent van de totale kosten in rekening gebracht. Indien de opdracht binnen 4 weken voor de aanvang van de opleiding, oefening, onderzoek of congres wordt geannuleerd, worden de totale kosten in rekening gebracht.
 4. De financiële verplichting van de Deelnemer of Wederpartij ten opzichte van het IFV vervalt niet door het niet bezoeken van de opleiding, oefening of congres door de Deelnemer/Wederpartij.
 5. Voor een opleiding met een duur langer dan tien maanden, is een tussentijdse beëindiging mogelijk na het in acht nemen van een opzegtermijn van 5 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin wordt opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren, bij gebreke waarvan een opzegging geacht wordt niet te hebben plaatsgevonden. De Deelnemer/Wederpartij is geen opgaaf van redenen verschuldigd.
 6. Bij verhindering of niet deelnemen aan een opleiding, oefening of congres door een Deelnemer/Wederpartij, is de Wederpartij het gehele inschrijfgeld aan het IFV verschuldigd.
 7. Ingeval een Deelnemer niet in staat is een opleiding, oefening of congres bij te wonen, is de Wederpartij bevoegd een vervanger te laten deelnemen.
 8. Bij overlijden van de Deelnemer eindigt de Overeenkomst op de dag van overlijden. Hierbij is slechts de prijs verschuldigd van de tot die datum gevolgde lessen. De overige wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst eindigen, zodra de Overeenkomst is geëindigd. Reeds tevoren betaalde kosten worden terugbetaald, voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de Overeenkomst.

Artikel 8: Annulering en verhindering met betrekking tot examens

 1. Als annuleringsdatum hanteert het IFV de ontvangstdatum van de schriftelijke annulering.
 2. Een examen kan tot 4 weken voor de examendatum kosteloos worden geannuleerd.
 3. Indien een examen door de opdrachtgever binnen 4 tot 2 weken voor de examendatum wordt geannuleerd, dan worden alleen de kosten voor de ingeplande examinatoren in rekening gebracht.
 4. Indien het examen door de opdrachtgever binnen 2 weken voor de examendatum wordt geannuleerd, dan worden de volledige examenkosten in rekening gebracht.
 5. Indien een examen door het IFV binnen 2 weken voor de examendatum wordt geannuleerd, dan draagt het IFV de aantoonbare gemaakte kosten, met uitzondering van eventuele verletkosten van kandidaten en kosten van door de opdrachtgever ingezet personeel.
 6. Indien het examen binnen 2 weken voor de examendatum moet worden geannuleerd door overmacht, dan draagt de opdrachtgever de reeds gemaakte organisatiekosten, maar hoeven de examenkosten niet te worden voldaan. Er is sprake van overmacht, indien:
  1. a. Het examen niet doorgaat, omdat de examinator wegens zwaarwegende, niet toerekenbare omstandigheden (ziekte, ijzel etc.) niet kan optreden;
  2. b. Het online examen geen doorgaan kan vinden wegens onvoorzien technische problemen op de dag zelf (geen internetverbinding, problemen met de server, etc.).
 7. Indien een online examen niet kan doorgaan in verband met een technische mankement voortvloeiend uit een aangelegenheid die valt binnen de directe invloedsfeer van het IFV, dan hoeft de opdrachtgever geen examenkosten te betalen en vergoedt het IFV de aantoonbare Algemene Voorwaarden Instituut Fysieke Veiligheid, januari 2016 kosten voor de huur van de online locatie. Eventuele verletkosten van kandidaten en kosten van door organisator in te zetten personeel worden niet vergoed.
 8. Indien het examen als gevolg van incompleet materiaal of andere oorzaken van organisatorische aard later begint, dan worden de kosten voor de extra vergoeding die het IFV kwijt is aan de examencommissie in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 9. Het aantal kandidaten per examen kan tot 4 weken voor de examendatum kosteloos worden gewijzigd.
 10. Indien het aantal kandidaten door de opdrachtgever wordt verminderd binnen 4 tot 2 weken voor de examendatum, dan wordt het aantal kandidaten in rekening gebracht dat 4 weken voorafgaande aan het examen bekend was.
 11. Bij verhindering of niet deelnemen aan een examen door een kandidaat is de opdrachtgever het volledige examengeld aan het IFV verschuldigd.
 12. Ingeval een kandidaat niet in staat is een examen bij te wonen, is de opdrachtgever bevoegd een andere kandidaat te laten deelnemen.

Artikel 9: Publicaties

 1. Indien de Wederpartij één of meerdere publicaties niet wenst af te nemen, heeft de Wederpartij het recht deze publicaties binnen 7 werkdagen na aflevering te retourneren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd, indien de publicaties onbeschadigd zijn en zich in de originele verpakkingen bevinden, waarbij tevens geldt dat 20 procent van het factuurbedrag plus de verzendkosten voor rekening van de Wederpartij komen.

Artikel 10: Informatie

 1. Het IFV heeft het recht over deelnemers aan opleidingen en examens de volgende informatie te verstrekken:
  • presentielijsten ten behoeve van subsidiedoeleinden aan werkgevers van studenten;
  • gegevens over naam, adres en woonplaats ten behoeve van partijen die betrokken zijn bij examens of subsidies.
 2. Het IFV is, tenzij er een wettelijke of rechterlijke plicht tot bekendmaking bestaat, verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van de aard, inhoud en omvang van de Overeenkomst, alsmede ten aanzien van overige relevante informatie die uit hoofde van de uitvoering van de Overeenkomst bekend zou kunnen zijn bij het IFV.
 3. De Wederpartij zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het IFV, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak of over schriftelijke uitingen van het IFV.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en Intellectuele eigendommen

 1. De door het IFV geleverde producten blijven in eigendom van het IFV, totdat alle facturen volledig zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat over op het moment van levering.
 2. De Wederpartij zal de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door het IFV geleverde producten en diensten, zoals een octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening(en), en/of ontwerp(en), handelsmerk of handelsnaam, volledig en onvoorwaardelijk respecteren. Deze verplichting geldt ook na afloop van de Overeenkomst.
 3. Onderzoeksrapporten worden na oplevering en met in achtneming van lid 1 eigendom van de Wederpartij.
 4. In het geval van onderzoeken met een publiek belang, behoudt het IFV zich het recht voor om, na overleg met de Wederpartij, over te gaan tot publicatie. Het IFV zal de onderzoeksresultaten binnen een termijn van 3 maanden na oplevering van het onderzoek niet openbaar maken, tenzij de Wederpartij hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Na het verstrijken van de termijn van 3 maanden kan het IFV de onderzoeksresultaten Algemene Voorwaarden Instituut Fysieke Veiligheid, januari 2016 5 bekendmaken, wanneer daar door derden om wordt gevraagd en wanneer het een publiek belang betreft. Te allen tijde zal de Wederpartij hierover schriftelijk worden geïnformeerd.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Het IFV is niet aansprakelijk voor enige door de Wederpartij/Deelnemer of derde(n) geleden of te lijden directe of indirecte gevolgschade, van welke aard of omvang dan ook, gederfde winst en verlies van omzet daaronder begrepen, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de Overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van het IFV.
 2. Indien en voor zover op het IFV enige aansprakelijkheid jegens de Wederpartij mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid per schadegeval/gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door IFV afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Op schriftelijk verzoek van de Wederpartij zal het IFV inzage verschaffen in de polisvoorwaarden.
 3. Het IFV zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het IFV is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
 4. De Wederpartij vrijwaart het IFV voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij de aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van het IFV.

Artikel 13: Tussentijdse beëindiging

 1. Het IFV is gerechtigd om, zonder enig recht op schadevergoeding voor de Wederpartij c.q. recht op restitutie van de door de Wederpartij reeds voldane of opeisbare facturen, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:
  • de Wederpartij de facturen niet tijdig betaalt, onverminderd het recht van het IFV op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding;
  • de geheimhoudingsplicht of de intellectuele eigendomsrechten niet worden geëerbiedigd, onverminderd het recht van het IFV op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding en het recht op schadevergoeding wegens de gepleegde inbreuk;
  • de Wederpartij haar bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of haar bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
  • sprake is van (een verzoek tot) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen;
  • de Wederpartij of Deelnemer ernstig in opspraak raakt;
  • de Wederpartij of Deelnemer aan het IFV bewust onjuiste relevante gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de Overeenkomst;
  • er naar het oordeel van het IFV sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen het IFV en de Wederpartij/Deelnemer;
  • sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van het IFV tegen voortzetting van de Overeenkomst verzetten.

Artikel 14: Klachten

 1. Indien de Wederpartij van mening is dat het IFV zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, niet of in onvoldoende mate nakomt of is nagekomen, stelt de Wederpartij het IFV hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte.
 2. Klachten over geleverde publicaties dienen binnen 10 werkdagen na levering schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klacht aan de uitgeverij van het IFV te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Wederpartij geen beroep meer kan doen op de klachten.
 3. Klachten of mogelijke tekortkomingen aan de zijde van het IFV schorten de betalingsverplichtingen van de Wederpartij niet op. Evenmin kan de Wederpartij zich beroepen op verrekening of compensatie.

Artikel 15: Geschillen

 1. Op deze Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 3. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kunnen partijen ook overeenkomen een geschil, alvorens zich te wenden tot de bevoegde rechter, op te lossen door middel van mediation conform het Reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut, zoals dat luidt op de datum van ondertekening van de overeenkomst.

Artikel 16: Diversen

 1. De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden in hun geheel nietig c.q. onverbindend zijn. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen het IFV en de Wederpartij een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
 2. Het niet nemen door het IFV van enige actie in geval van wanprestatie door de Wederpartij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden, kan niet worden beschouwd als een afstand van recht.
 3. Aan de opschriften (‘kopjes’) boven de onderscheiden bepalingen in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe. Deze opschriften zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden.
 4. Voor de gevallen waarin de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zullen partijen in goed onderling overleg een passende regeling overeenkomen die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
 5. Indien enige bepaling tussen het IFV en de Wederpartij gesloten Overeenkomst(en) strijdig is met enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst(en).

Hoe kan ik mijn inloggegevens opvragen als ik ze kwijt of vergeten ben?

Op de inlogpagina kunt u via uw gebruikersnaam (e-mail) uw wachtwoord opvragen.

Wanneer ben ik een vaste klant en kan ik inloggegevens aanvragen?

Bedrijven die regelmatig bestellen, kunnen een eigen debiteurnummer en inloggegevens aanvragen. Daarmee kunt u de artikelen uit de webshop op rekening betalen. Vul dit formulier in voor het aanvragen van een debiteurnummer. De inloggegevens krijgt u toegestuurd op het e-mailadres dat u heeft opgegeven.

Levertijden en services

> Bestellingen die u vóór 14.00 uur plaatst, worden binnen 2 werkdagen voor 17.00 uur afgeleverd.
> Op verzoek kunnen deze zendingen de volgende dag voor 11.00 uur geleverd worden. Hiervoor geldt een toeslag op de transportkosten van 40%.
> Directe koerier, deze zetten we in als u producten nog dezelfde dag nodig heeft. Ook hiervoor geldt dat de extra kosten voor de directe rit aan u worden doorbelast.